Pro Bono

Kancelaria Adwokacka adw. Tomasza Ogłazy poświęca się pracy na prowadzenie działań o charakterze pro publico bono. Działania te koncentrują się na prowadzeniu spraw lub udzielając porad i konsultacji podopiecznym Fundacji AUXILIUM i Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "dla rodziny".

 

Fundacja AUXILIUM
Fundacja została powołana w celu kreowania i wspierania różnego rodzaju inicjatyw społecznych, Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności; oświatowych, naukowych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych oraz w pełnym spektrum projektów ukierunkowanych na rozwój, a w szczególności na: 1) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki prawnej, 2) szerzenie świadomości prawnej społeczeństwa, 3) propagowanie praw człowieka, 4) niesienie pomocy ofiarom przestępstw oraz błędów medycznych, 5) pomocy rodzinom osób zmarłych na skutek przestępstwa oraz błędu medycznego, 6) organizowanie pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych i administracyjnych.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECKU I RODZINIE "DLA RODZINY"
STOWARZYSZENIE zgodnie ze swoim statutem podejmuje działania polegające na: 1. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego dziecka i jego rodziny, 2. nieskrępowanym kształtowaniu społeczeństwa lokalnego, odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszystkich nałogów, 3. upowszechnieniu i umacnianiu w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, 4. stwarzaniu warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi między ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Dane kontaktowe

  • Kancelaria Adwokacka
  • adw. Tomasz Ogłaza
  • ul. Jasnogórska 59 lok.5
  • 42-217 Częstochowa
  •  
  • Telefon:   34 329 51 61
  • Fax: 34 329 51 61
  • Komórka: 606 89 34 34 
  • E-mail: adw.oglaza@gmail.com
  •