Specjalizacja

Zapraszamy do zapoznania się z obszarami naszych działań.

Prawo karne
 • obrona i reprezentowanie w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego
 • obrona i reprezentacja w sprawach karnych skarbowych
 • obrona i reprezentacja w sprawach o wykroczenia
 • doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka: odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, niegospodarności, problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń
 • reprezentacja w sprawach karnych gospodarczych
Prawo cywilne
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę w postepowaniu cywilnym,
 • zasiedzenie nieruchomości
 • znoszenie współwłasności
Prawo spółek handlowych
 • prowadzenie kompleksowych obsług prawnych spółek handlowych
 • doradztwo w zakresie optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej
 • tworzenie umów i statutów spółek oraz zabezpieczanie interesów wspólników, akcjonariuszy
 • doradztwo prawne w sprawach powstania, przekształcania, podziału czy łączenia spółek
 • rejestracja podmiotów oraz dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą oraz sędzią – komisarzem
Prawo rodzinne
 • rozwody
 • podział majątku
 • alimenty
 • powierzenie i wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
Prawo podatkowe
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • optymalizacja podatkowa działalności gospodarczej, planowanie podatków
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług
 • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilno – prawnych
 • doradztwo prawne w zakresie akcyzy i należności celnych
Odszkodowania
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę z tytułu błędów medycznych
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez Skarb Państwa
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami, przygotowywanie i opiniowanie ugód
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym oraz karnym, w charakterze pokrzywdzonego, interwenienta ubocznego, dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym
Windykacja
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych
Prawo pracy
 • reprezentacja pracodawców i pracowników przed Sądem Pracy
 • pomoc prawna w zakresie obowiązków pracodawcy w zakresie prawidłowego uregulowania stosunku pracy oraz jego zakończenia, w tym w ramach zwolnień grupowych i indywidualnych
 • reprezentacja w sporach sądowych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w tym w szczególności dotyczących rozwiązania/ wypowiedzenia stosunku pracy, naruszenia zakazu konkurencji, mobbingu
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji
Nieruchomości i inwestycje budowlane
 • doradztwo prawne związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy prawo budowlane
 • opracowywania, opiniowania i negocjowania umów dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, a także umów związanych z konkretnymi transakcjami.